ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind reorganizarea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art. 14 din Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 12.827/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 12.827/2018 al Direcției juridice și relații internaționale, adresa nr.23.784/2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr. 17.503/2018;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se reorganizează Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, în următoarea componență:

          Maria-Cătălina Grăpinoiu – secretarul județului;

          Cristina Păvăluță – director general;

          Marlena Panduru – director general adjunct;

          Mirela Negruș – director general adjunct;

          Vasile Panțiru – șef centru – Complex de servicii ”Ion Creangă” Piatra Neamț;

          Dumitru Dorin Tabacariu – șef centru – Complex de servicii ”Romanița” Roman;

          Cristina Ionela Cristea – director – Complex de servicii pentru persoane adulte cu handicap Roman;

          Nicoleta Bîrnat – director – Centrul de recuperare și reabilitare a persoanelor cu handicap Păstrăveni;

         Melania Pleşa – director – Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ;

        Codruţ Munteanu – manager – Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

         Anca – Mihaela Hîncu – manger – Spitalul de Psihiatrie “Sf. Nicolae” Roman.

Art.2: În mod corespunzător, la data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.10/2018 privind reorganizarea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, cu modificările ulterioare.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Maria-Cătălina GRĂPINOIU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 205

Din 29 august 2018