ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.183/2018 pentru luarea unor măsuri privind patrimoniul Județului Neamț

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.19.093/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.19.093/2018 al Direcției de management, al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale și al Direcției generale buget finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispozitiilor art.91, alin.(1), lit.„c” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

  HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.183/2018 pentru luarea unor măsuri privind patrimoniul Județului Neamț, prin introducerea după art.2 a unui articol nou, numerotat art.21, acesta urmând a avea conținutul:

Art.21: (1) Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a cheltuielilor legate de ducerea la îndeplinire a prevederilor de la art.1 și 2, respectiv cheltuieli notariale și de publicitate imobiliară, alte taxe, tarife, etc.

(2) Se mandatează Președintele Consiliului Județean Neamț să semneze în numele și pentru Județul Neamț orice act încheiat la notar pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor art.1 și 2.”

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 208

Din 25 septembrie 2018