ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 205/2017 privind reorganizarea Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.115 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.3 și art. 5, alin.(1), lit.”c” din Hotărârea Guvernului nr. 502/2017 privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;

Examinând expunerea de motive nr.19.083/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza referatului nr. 19.083/2018 al secretarului județului;

Văzând raportul de specialitate nr. 19.083/2018 al Direcției Juridice și Relații Internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispozitiilor art.97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică alin.(1) al art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.205/2017 privind reorganizarea Comisiei pentru protecţia copilului Neamţ, cu modificările ulterioare, în sensul înlocuirii în cadrul acestui organism a doamnei Daniela Soroceanu cu domnul Bogdan Bosovici, pe perioada cât acesta exercită funcția publică de conducere de secretar al județului.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și intituțiilor publice, precum și persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 209

Din 25 septembrie 2018