ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”

      

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.12, alin.(1), lit.”d” din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată şi ale art.13, art.21, alin.(1) și art.32 alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.103/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.3.192/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, întocmite în baza adresei nr.16/2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ”;

Văzând raportul de specialitate nr.3.192/2018  al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Bozieni nr.5/2018,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 11, alin. (1) şi (2), art.91, alin.5, lit.a), pct.9 şi 13, alin.6, lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

          

Art.1: (1) Se aprobă aderarea Comunei Bozieni la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  „AQUA NEAMŢ”.

(2) Se aprobă majorarea patrimoniului iniţial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ” cu suma de 500 lei, reprezentând contribuția în numerar a Comunei Bozieni.

Art.2: Se aprobă modificarea și completarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 103/2007 privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, cu modificările şi completările ulterioare, conform Actului Adiţional prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă modificarea și completarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.103/2007 privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, cu modificările şi completările ulterioare, conform Actului Adiţional prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.4: Se acordă un mandat special domnului Tudorel Radu, reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată potrivit art. 3 şi 4 din prezenta hotărâre.

Art.5: Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Judeţean Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, domnul Tudorel Radu, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Neamţ, Actele Adiţionale prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta hotărâre şi să înregistreze modificările la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Piatra- Neamţ.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

p. PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 21

Din 28 februarie 2018

 

 

  • anexa 2 la HCJ nr. 21.PDF