ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al

Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 64, alin.(2) și art. 68 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.19.108/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.19.108/2018 al Direcției de management și al Direcției generale buget finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 164/2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

                  funcția publică de execuție de referent, studii  medii, clasa III, grad profesional superior din  cadrul Serviciului venituri bugetare al Direcției generale buget finanțe, poziția nr. 86 în statul de funcții, se transformă în consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal;

                  funcția publică de execuție de inspector, studii superioare, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului avizare, autorizare și siguranță rutieră al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, poziția nr. 165 în statul de funcții, se transformă în inspector, studii superioare, clasa I, grad profesional superior.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 octombrie 2018, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate pentru anul 2018.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe și Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 210

Din 25 septembrie 2018