ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Judeţene

”G.T. Kirileanu” Neamţ

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(4) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.18.606/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.1.658/2018 a Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu”;

Văzând raportul de specialitate comun nr.18.606/2018 al Direcției de Management și al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Hotărârea nr.3/2018 a Consiliului de Administrație al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu”,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2018, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.312/2017 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 211

Din 25 septembrie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 211.PDF