ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind emiterea acordului pentru închirierea unui spațiu din domeniul public al Judeţului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art.14 și art.15 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.17.424/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.2020/2018 a Centrului de Îngrijire și Asistență Tîrgu Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.17.424/2018 al Direcției de Management, al Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale și al Direcției Generale Buget Finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.”c”, alin. (4), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se emite acordul privind închirierea, prin licitaţie publică, de către Centrul de Îngrijire și Asistență Tîrgu Neamț, a unui spaţiu proprietate publică a Judeţului Neamţ având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru o perioadă de 5 ani, în scopul desfășurării unor activități cultural-educative.

Art.2: Acordul prevăzut de art.1 se emite numai sub condiţia obţinerii de către Centrul de Îngrijire și Asistență Tîrgu Neamț a tuturor acordurilor şi avizelor prevăzute de actele normative în vigoare în vederea încheierii contractului de închiriere a spaţiilor, în caz contrar considerându-se că acordul nu a fost emis.

Art.3: (1) Pragul minim al chiriei, de începere a licitaţiei, va fi stabilit de către Centrul de Îngrijire și Asistență Tîrgu Neamț, în baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator atestat ANEVAR.

       (2) Sumele obţinute cu titlu de chirie vor fi virate integral Consiliului Judeţean Neamţ.

Art.4: Direcția de Management, precum şi Centrul de Îngrijire și Asistență Tîrgu Neamț vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

Piatra Neamț

Nr. 216

Din 25 septembrie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 216.PDF