ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.18.659/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al  Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.18.659/2018 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget, finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza S.F.) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Stație de Pompieri Bicaz” pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț, în valoare totală de 1.668.733,48 lei (fără TVA), din care construcții-montaj în sumă de 1.346.253,21 lei (fără TVA), cu o durată estimată de execuție de 7 luni, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza S.F.) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Stație de pompieri Dragomirești” pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț, în valoare totală de 1.483.821,88 lei (fără TVA), din care construcții-montaj în sumă de 1.190.665,71 lei (fără TVA), cu o durată estimată de execuție de 7 luni, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza S.F.) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Stație de pompieri Poiana Teiului” pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț, în valoare totală de 1.906.251,00 lei (fără TVA), din care construcții-montaj în sumă de 1.546.004,20 lei (fără TVA), cu o durată estimată de execuție de 9 luni, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza D.A.L.I.) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Refacere împrejmuire la Muzeul de Istorie și Etnografie Tîrgu Neamț”, în valoare totală de 183.849 lei (fără TVA), din care construcții-montaj în sumă de 137.802 lei (fără TVA), cu o durată estimată de execuție de 7 luni, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

Piatra Neamț

Nr. 217

Din 25 septembrie 2018