ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț în vederea realizării unui proiect de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.2, alin.(1), art.3, alin.(1) și art.18¹, alin.(2), lit.„d” din Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.18.800/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.1.949/2018 a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.18.800/2018 al Direcţiei Generale Buget Finanţe și al Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț, în vederea realizării proiectului de interes public județean „Centenarul Unirii”, respectiv competiția de atletism-cros pe traseul Bicaz Chei-Lacu Roșu, în data de 21 octombrie 2018.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ pentru realizarea proiectului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 74.000 lei.

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

Piatra Neamț

Nr. 218

Din 25 septembrie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 218.PDF