ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind solicitarea constituirii în favoarea Județului Neamț a unui drept de superficie asupra unui teren proprietatea Parohiei Sf. Voievozi Săvinești

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.693 și art.694 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 3363/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al  Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 3363/2018 al Direcției de management și Direcției juridice și relații internaționale, adresa nr.13.336/2017 a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Arhiepiscopia Iașilor, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.”c ”, ale alin.(5), lit.”a”, pct. 2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă solicitarea constituirii în favoarea Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, a unui drept de superficie asupra unui bun imobil – teren, în suprafață de 1.200 mp, situat în satul Săvinesți, str.Bistriței, comuna Săvinești, proprietate a Parohiei Sf Voievozi, Săvinești II, Protopopiatul Roznov, pe o perioadă de 15 ani, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unui proiect de interes public județean, respectiv construirea unei case de tip familial.

Art.2: (1) Se mandatează președintele Consiliului Județean Neamț să semneze, în numele și pentru Județul Neamț, actul notarial de constituire a dreptului de superficie.

(2) Se aprobă suportarea taxelor notariale necesare autentificării actului de superficie de către Consiliul Județean Neamț.

Art.3: Direcția de management va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

p. PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

   Piatra Neamț

Nr. 22

Din 28 februarie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 22.PDF