ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind avizarea comisiilor de concurs/examen, respectiv a comisiilor de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcțiilor de director medical și director de îngrijiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 181, alin.(1) și (2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 2, alin.(2) din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.18.999/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.25.768/2018 a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.18.999/2018 al Direcţiei de management, Deciziile nr.632 și 634/2018 ale managerului interimar al Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispozitiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se avizează comisia de concurs/examen organizat pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, după cum urmează:

Președinte:     Dr. Codruţ Munteanu – manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ;

Membri:         OctavianAndrei Bărbuleţ-Tărantuş – reprezentant al Consiliului Județean

Neamț;

Cristina Mititelu – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

Veronica Vasiliu – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

Anca Brînduşa Movilă – reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Neamț;

            Observatori: Iosif Koszeghi – reprezentant al Colegiului  Medicilor Neamţ;

Ionuţ Bogdan Nistor – liderul Sindicatului “Solidaritatea Sanitară”;

            Secretar:        Carmen Nicoleta Moroșan, șef serviciu, Serviciul resurse umane, normare, organizare și salarizare din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț;

            Membru supleant: – Mirela Grădinaru – reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Neamț.

  (2) Se avizează comisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul concursului/examenului organizat pentru ocuparea funcției de director medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, după cum urmează:

Președinte:     Rodica Stan – medic şef Secţie Psihiatrie, Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ;

  Membri:         DanVasile Constantin – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

Nicoleta Buzenschi – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

Adriana Elena Bosovici – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

Constantin Oprea  – reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Neamț;

  Observatori:  Constantin Nanu – reprezentant al Colegiului  Medicilor Neamţ;

Niculina Mihaela Bălan – reprezentant al Sindicatului “Solidaritatea Sanitară”;

  Secretar:        – Carmen Nicoleta Moroșan, șef serviciu, Serviciul resurse umane, normare, organizare și salarizare din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

 

Art.2: (1) Se avizează comisia de concurs/examen organizat pentru ocuparea funcției de director de îngrijiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, după cum urmează:

Președinte:     Dr. Codruţ Munteanu – manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ;

Membri:         AncaMihaela  Hîncu – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

            Veronica Vasiliu – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

            DanVasile Constantin – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

                        Anca Brînduşa Movilă – reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Neamț;   

Observatori: Puiu Sîrbu – reprezentant al O.A.M.G.M.A.M.R. – Filiala Neamţ;

Ionuţ Bogdan Nistor – liderul Sindicatului “Solidaritatea Sanitară”;

Secretar:        Carmen Nicoleta Moroșan, șef serviciu, Serviciul resurse umane, normare, organizare și salarizare din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț;

            Membru supleant: –  Mirela Grădinaru – reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Neamț.

  (2) Se avizează comisia de soluționare a contestațiilor depuse în cadrul concursului/examenului organizat pentru ocuparea funcției de director de îngrijiri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț, după cum urmează:

Președinte:     Rodica Stan – medic şef Secţie Psihiatrie, Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ;

Membri:         Octavian-Andrei BărbuleţTărantuş – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

            Angela ConacheGavriliu – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

            Iulian Luca – reprezentant al Consiliului Județean Neamț;

            Constantin Oprea  – reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Neamț;

   Observatori: Roxana  Andronache – reprezentant al O.A.M.G.M.A.M.R. – Filiala Neamţ;

Niculina Mihaela Bălan – reprezentant al Sindicatului “Solidaritatea Sanitară”;   

   Secretar:       – Carmen Nicoleta Moroșan, șef serviciu, Serviciul resurse umane, normare, organizare și salarizare din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț.

 

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

Piatra Neamț

Nr. 220

Din 25 septembrie 2018