ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de reprezentare de către Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.I, alin.(2), lit.„b” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.19.197/2018 a domnului Ionel Arsene, întocmită în baza solicitării nr.26.042/2018 a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.19.197/2018 al Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.97 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă achiziţionarea de către Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț de servicii juridice de reprezentare în instanță, pentru dosarul nr.1590/103/2018, aflat pe rolul Tribunalului Neamț.

Art.2: Conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 222

Din 25 septembrie 2018