ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui acord de asociere în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.49, alin.(3) și (4) din anexa nr.1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.5567/2011;

Examinând expunerea de motive nr.19.210/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.1273/2018 a Clubului Copiilor Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr.19.210/2018 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă și al Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Clubul Copiilor Roman, în vederea realizării acțiunii de interes public județean „Portul tradițional românesc”, ce se va desfășura în perioada 14-20 octombrie 2018.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ pentru realizarea proiectului prevăzut la alin.(1), în cuantum de 3.500 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Clubul Copiilor Roman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe și Direcția de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:  Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 223

Din 25 septembrie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 223.PDF