ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru luarea unor măsuri privind unele bunuri proprietatea Județului Neamț

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 8, alin.(1) și art.21, alin.(2) și (3) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.866, art.867, alin.(1) și art.868, alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.19.065/2018 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.19.065/2018 al Direcției de management și al Direcției juridice și relații internaționale, adresa nr. 876/2018 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roman, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.”c ”, alin.(5), lit.„a”, pct. 2 și 3 și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă completarea anexei nr.3- Inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Judeţului Neamţ la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.43/2018 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Neamț, cu modificările și completările ulterioare, cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă trecerea bunurilor prevăzute la art.1 din domeniul privat al județului Neamț în domeniul public al acestuia.

Art.3: (1) Se aprobă completarea anexei nr.1 – Inventarul bunurilor imobile care aparțin domeniului public al Județului Neamț la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.43/2018 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Neamț, cu modificările și completările ulterioare, cu bunurile prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În mod corespunzător, se completează Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 25/27.08.1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4: (1) Se aprobă darea în administrarea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț a bunurilor prevăzute la nr.crt. 1 și 2 din anexa nr.2 la hotărâre.

(2) Se aprobă darea în administrarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roman a bunurilor prevăzute la nr.crt. 3 și 4 din anexa nr.2 la hotărâre.

Art.5: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 225

Din 25 septembrie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 225.PDF