ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ în anul școlar 2018-2019

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere dispoziţiile art.96, alin.(1), alin.(2^1), lit.„b” din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.4, alin.(2), lit.„b” din anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.19.256/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr.920/2018 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roman, nr.4739/2018 a Liceului Tehnologic Special Ștefan cel Mare, nr.2231/2018 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Tg.Neamț și nr.1713/2018 a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Alexandru Roșca” Piatra Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 19.256/2018 al Direcției de management, adresa nr.12.084/2018 a Inspectoratului Școlar Județean Neamț, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum și rezultatele votului secret consemnate în procesul verbal nr. 19.421/2018 al comisiei de validare;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale unităţilor de învăţământ special din judeţul Neamţ, în anul școlar 2018-2019, următoarele persoane:

– la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ”Al. Roşca” Piatra- Neamţ:

o                 Gheorghe Grigoraș;

o                 Neculai Pușcașu;

– la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman:

o                 Florin-Adrian Hopșa;

o                 Vasile Baciu;

– la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Tîrgu- Neamţ:

o                 Aurel Aciocârlănoae;

o                 Ilie Apostoae;

                   la Liceul Tehnologic Special Ştefan cel Mare:

o                 Valentin-Constantin Stavarache;

o                 Olga Nistor.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 228

Din 25 septembrie 2018