ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile art.194, lit.„f” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.2, alin.(2) al Legii nr.271/2015 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale, precum şi ale art.15, lit.„b” și „c” din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.2987/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.3893/2018 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.2987/2018 al Direcției de Management şi al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Hotărârile Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ nr.102/2017, nr.1 și nr.2/2018, Hotărârile Consiliului de Administrație al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ nr.31/2017 și nr.5/2018 precum și rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 martie 2018, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

      (2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.272/2017 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ.

Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

p. PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 23

Din 28 februarie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 23.PDF