ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul serviciilor publice de interes județean

 

Consiliul Județean Neamț;

Având în vedere prevederile art.11, alin.(1) și (4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.21.208/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.21.208/2018 al Direcției de management și al Direcției generale buget finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1: Se aprobă salarizarea personalului din cadrul aparatului propriu de specialitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, al Direcției Județene de Evidența Persoanelor Neamț, al Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău Neamț, precum și al Serviciului Public Salvamont Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: În mod corespunzător, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă anexele nr.2-5 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 207/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și al serviciilor publice de interes județean, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3: (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2018, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

 (2) Direcția de management și Direcția general buget-finanțe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 236

Din 31 octombrie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 236.PDF