ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al Complexului Muzeal Județean Neamț

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

              Având în vedere prevederile art. 25 din Legea muzeelor și a colecțiilor publice nr. 311/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 25 din Regulamentul de organizare și funcționare a Complexului Muzeal Județean Neamț – anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.150/2016;

             Examinând expunerea de motive nr.20.794/2018 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adreselor nr.2.073 și 2.116/2018 ale Complexului Muzeal Județean Neamț;

             Văzând raportul de specialitate comun nr.20.794/2018 al Direcției de Management și al Direcției Generale Buget, Finanțe, Hotărârea nr.10/2018 a Consiliului de Administrație al Complexului Muzeal Județean Neamț, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

              Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

             În temeiul dispozițiilor art. 91, alin.(2) lit.”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcții al Complexului Muzeal Județean Neamț- anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.251/2016 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Complexului Muzeal Județean Neamț, cu modificările și completările ulterioare, în sensul transformării a două posturi de cercetător științific, studii superioare, unul din cadrul Muzeului de Istorie și Etnografie Tg.Neamț, Secția Muzeală III Tg.Neamț, poziția nr.39 în statul de funcții, și unul din cadrul Muzeului de Istorie Roman, Secția Muzeală IV Roman, poziția nr.47 din statul de funcții, în posturi de cercetător știintific, studii superioare, grad profesional III.

Art.2: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2018, sub condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 237

Din 31 octombrie 2018