ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind scoaterea din funcțiune și demolarea unor imobile

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.1 și 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, precum și ale art.10, alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.19.613/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.19.613/2018 al Direcției de Management și al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Neamţ în domeniul privat al acestuia, a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Se aprobă scoaterea din funcţiune şi casarea bunurilor prevăzute la art.1, de către administratorii acestora, respectiv Consiliul Județean Neamț și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Roman.

          (2) Se mandatează directorul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Roman să semneze şi să obţină, în numele proprietarului imobilului, toate documentele aferente autorizării executării lucrărilor de demolare a imobilelor prevăzute la nr. crt. 2 și 3 din anexa la prezenta hotărâre.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 238

Din 31 octombrie 2018

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 238.PDF