ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului domeniului public al Județului Neamț cu unele imobile, precum și luarea unor măsuri cu privire la aceste bunuri

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.21, alin.(2) și (3) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.20.913/2018 a domnului Ionel Arsene, președinte al Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 20.913/2018 al Direcției de management și al Direcției juridice și relații internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.”c ” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Judeţului Neamţ, cu imobilele  ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă dezmembrarea terenului prevăzut la nr.crt.4 din anexa nr.1, în 2 (două) loturi de teren, conform anexei nr.2a care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unui proiect de interes public județean, respectiv construirea a 2 (două) locuințe protejate.

Art.3: Se aprobă alipirea terenurilor prevăzute la nr.crt.5, 6, 7, 8 și 9 din anexa nr.1, urmată de dezmembrarea terenului rezultat  în urma alipirii, în 2 (două) loturi de teren, conform anexei nr.2b care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea realizării unui proiect de interes public județean, respectiv construirea a 2 (două) locuințe protejate.

Art.4: (1) Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a tuturor cheltuielilor legate de ducerea la îndeplinire a prevederilor art.2 și 3 din prezenta hotărâre.

 (2) Se mandatează președintele Consiliului Județean Neamț să semneze în numele și pentru Județul Neamț, actele notariale aferente procedurilor legale prevăzute la art.2 și 3.

Art.5: (1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se completează, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 25/27.08.1999, cu modificările și completările ulterioare, precum si anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 43/2018 privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public și privat al Județului Neamț, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 239

Din 31 octombrie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 239.PDF