ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind luarea unor măsuri referitoare la unele mijloace fixe aflate

în administrarea Companiei Județene APA SERV S.A. Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.1 și 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, precum și ale art.10, alin.(2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.18.793/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.1506/2018 a Companiei Judeţene APA SERV S.A. Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.18.793/2018 al Direcției de management și al Direcției generale buget-finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Neamţ în domeniul privat al acestuia, a bunurilor cu o valoare totală de 239.678,99 lei (la data de 31.12.2016), având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă scoaterea din funcţiune și casarea bunurilor de la alin. (1) de către administratorul acestora, respectiv Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamț.

Art.2: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Compania Judeţeană APA SERV S.A. Neamț vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 240

Din 31 octombrie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 240.PDF