ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind emiterea unui acord în calitate de vecin limitrof

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.621, alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.19.094/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării doamnei Marie Louise Ionescu;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 19.094/2018 al Direcției Arhitect Şef și al Direcției de management, Certificatul de urbanism nr.771/2018 eliberat de primarul Municipiului Piatra-Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1) lit. “c”, alin.(5), lit.„c” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1(1) Se aprobă emiterea, în calitate de vecin limitrof, a acordului solicitat de doamna Marie Louise Ionescu, domiciliată în municipiul Piatra-Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr.60, județul Neamț, pentru ocuparea temporară a unei suprafețe de 11,20 mp teren, aparținând domeniului public al Județului Neamț, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Acordul se emite în scopul obținerii autorizației de construire având ca obiect „Branșament apă potabilă cu separație contorizare în cămin existent” pentru imobilul proprietatea persoanei prevăzute la alin.1, situat în municipiul Piatra-Neamț, str. Alexandru cel Bun, nr.27, județul Neamț, precum și al efectuării lucrărilor aferente.

(3) Acordul se emite sub condiția aducerii terenului la starea inițială, după terminarea lucrărilor.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 241

Din 31 octombrie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 241.PDF