ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea transmiterii unor bunuri în administrarea Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.123 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 21.368/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 21.368/2018 al Direcției de management și Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.”c ”, ale alin.(5), lit.”a”, pct. 9 și 10 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă transmiterea în administrarea Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău a bunurilor achiziționate în cadrul proiectului de interes județean ”Asigurarea unui management integrat, conservativ și durabil al ariilor naturale protejate administrate de Județul Neamț”, în valoare de 32.020 lei,  având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 243

Din 31 octombrie 2018

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 243.PDF