ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale în trafic județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.5, alin.(1), (2) și (4) și art.17, alin.(1), lit.„p” din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.31, alin.(2), și art.33-35 din anexa la Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.20.106/2018 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.124/2018 a Societății Comerciale Vasiodor Logistic S.R.L.;

Văzând raportul de specialitate nr.20.106/2018 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană, avizul nr.7452/2018 al Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Teritorială Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.91, alin.(5), lit.”c”, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri agenţilor economici, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 244

Din 31 octombrie 2018

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 244.PDF