ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 168/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.16, alin.(1) și (2), art.17, alin.(1), lit.„d”, „f” și „k” din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2018 privind stabilirea unor măsuri de urgentare a absorbţiei fondurilor europene;

Examinând expunerea de motive nr.21.457/2018 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adresei nr.F.N./2018 a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice;

Văzând raportul de specialitate comun nr.21.457/2018 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1), lit. „b” și „d”, alin (5), lit.„a”, pct.13, alin.(6), lit.„a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.I: Se aprobă modificarea art.5 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.168/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice”, cu modificările și completările ulterioare, acesta urmând să aibă conținutul:

Art.5: Se aprobă valoarea eligibilă aferentă mijloacelor de transport public și a stațiilor de reîncărcare prevăzute la art.4, precum și altor activități eligibile proprii, ale Județului Neamț, din cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public-autobuze electrice”, în cuantum de 57.609.750,00 lei, inclusiv TVA”.

Art.II: Se aprobă modificarea art.6 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.168/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice”, cu modificările și completările ulterioare, acesta urmând să aibă conținutul:

„Art.6: Se aprobă contribuția proprie a Județului Neamț, reprezentând cofinanțarea în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public-autobuze electrice”, respectiv contribuția de minimum 2% din valoarea eligibilă aferentă tuturor activităților proprii din proiect, în cuantum de 1.152.195,00 lei, inclusiv TVA”.

Art.III: În mod corespunzător, se modifică anexele nr. 1-3 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.168/2018 privind aprobarea participării în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public- autobuze electrice”, cu modificările și completările ulterioare, acestea urmând să aibă conținutul prevăzut în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.IV: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția generală buget finanțe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.V: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

  

Piatra Neamț

Nr. 246

Din 31 octombrie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 246.PDF