ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.315/2016 privind încheierea unui acord de colaborare cu UAT Județul Bacău în vederea implementării unui proiect de interes județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.21.284/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 18.274/2018 a Consiliului Județean Bacău;

Văzând raportul de specialitate comun nr.21.284/2018 al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, Hotărârea Consiliului Județean Bacău nr.193/2018, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.„b”, alin. (6), lit. „a” și „c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

   Art.1: Se aprobă modificarea art.2, alin.(2) din acordul de colaborare- anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.315/2016 privind încheierea unui acord de colaborare cu UAT Județul Bacău în vederea implementării unui proiect de interes județean, cu modificările și completările ulterioare, urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

„(2)Beneficiarii, denumirea proiectelor şi valoarea estimativă a proiectelor ce compun traseul prioritizat, menţionat la alin. (1) al prezentului articol sunt detaliate în cadrul tabelului următor:

Beneficiar

Proiect

Valoare totală

 

JUDEŢUL NEAMŢ

”Regiunea Nord-Est – Axa Rutieră Strategică 3: Neamţ-Bacău-Reabilitare şi modernizare axa de transport Piatra Neamţ-Mărgineni-Făurei-Horia-Ion Creangă-Icuşeşti-limită judeţul Bacău”

 

144.772.186,71 lei

 

JUDEŢUL BACĂU

 

”Regiunea Nord – Est – Axa rutieră strategică 3: Neamţ-Bacău, DJ 207D (limita judeţ Neamţ- Traian -DN2F, km 28+000 – 50+254), DJ 241 (limita judeţ Vrancea-Podu Turcului-Izvoru Berheciului, km 25+000 -83+368) si DJ 241A (Izvoru Berheciului- Secuieni, km 64+250 – 78+114)”

 

 

185.138.337,08 lei

 

Art.2: Direcția investiții, programe și infrastructură județeană şi Direcţia juridică și relaţii internaţionale vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și vor dispune măsurile necesare întocmirii și semnării actului adițional aferent modificării prevăzute la art.1.

          Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

  

Piatra Neamț

Nr. 247

Din 31 octombrie 2018