ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.15, lit.„b” din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 21.229/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.4.672/2018 a Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr.21.229/2018 al Direcției de management și Direcției generale buget finanțe, Hotărârea Comitetului Director al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman nr.16/2018, Hotărârea Consiliului de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman nr.9/2018, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică statul de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman- anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 121/2017 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 -un post vacant de medic rezident anul IV, studii superioare, specialitatea psihiatrie, din cadrul Secției Psihiatrie Cronici, poz.5 din statul de funcții, se transformă în post de medic șef secție, gradul II, studii superioare, specialitatea psihiatrie;

– un post vacant de asistent medical principal, studii postliceale, generalist, din cadrul Secției Psihiatrie Cronici, poz.18 din statul de funcții, se transformă în post de asistent medical șef, studii postliceale, specialitatea medicină generală;

– două posturi vacante de asistent medical, studii postliceale, generalist, din cadrul Compartimentului Psihiatrie (demențe), poz. 9 și 10 din statul de funcții, se transformă în două posturi de instructor de ergoterapie, debutant, studii medii, specialitatea ergoterapie.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 noiembrie 2018, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi conducerea Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 248

Din 31 octombrie 2018