ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special

      

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.113, lit.„g” din Legea nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.2 lit.f) din Contractul de reprezentare – anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.156/2016 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale unor agenţi economici de interes judeţean, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.19.173/2018 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.19.173/2018 al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

          Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

 În temeiul dispozițiilor art.17, art.91, alin.(2), lit.„d” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se acordă mandat special persoanelor împuternicite să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Companiei Județene Apa Serv S.A. în vederea diminuării capitalului social al acestui agent economic, cu suma de 6.513.200 lei.

Art.2: Reprezentanții Consiliului Județean Neamț în cadrul Adunării Generale a Acționarilor Companiei Județene Apa Serv S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și vor informa Consiliul Județean Neamț asupra stadiului îndeplinirii formalităților legale ce derivă din aceasta.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 249

Din 31 octombrie 2018