ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului anual de întreținere pentru persoane adulte cu dizabilități și a costului mediu lunar de întreținere pentru contractarea de servicii sociale,

pe anul 2018

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.33, alin.(2) și (3) și ale art.51, alin.(5^2) din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.112, alin.(3), lit.”m” din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.21, lit.”a”, art.33 și art.53, alin.(1) și (2) din Hotărârea Guvernului nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ale art.2 și art.3, lit.”a” și ”c” și ale art.5, alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice;

Examinând expunerea de motive nr.2967/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 4851/2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 2967/2018 al Direcției Generale Buget Finanțe și al Direcției Juridice și Relații Internaționale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit. ”a”, pct.2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă costurile medii anuale pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități pentru anul 2018, stabilite pe categorii de servicii și centre rezidențiale de protecție socială, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă costul lunar pe beneficiar – persoană adultă cu dizabilități, valabil în situația contractării de servicii sociale pentru anul 2018, în cuantum de 4868,07 lei/lună/beneficiar.

Art.3: Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț și Direcţia Generală Buget Finanţe vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

p. PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 25

Din 28 februarie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 25.PDF