ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(4) din Legea bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art.3, alin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 21.503/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.2.115/2018 a Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 21.503/2018 al Direcției de Management și al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Hotărârea nr.4/2018 a Consiliului de Administrație al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamț,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ, anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 211/2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ,  după cum urmează:

    un post de bibliotecar, studii superioare, grad profesional II, din cadrul Centrului de Informare Comunitară, Depozit Legal al Serviciului Dezvoltare Instituțională, Relații cu Publicul, Informare Bibliografică și Comunitară, poziția nr.33 în statul de funcții, se transformă în post de bibliotecar, studii superioare, gradul profesional I;

    un post de bibliotecar, studii superioare, grad profesional II, din cadrul Compartimentului Săli de Lectură și Informare Bibliografică ”Aurel Dumitrașcu” al Serviciului Dezvoltare Instituțională, Relații cu Publicul, Informare Bibliografică și Comunitară, poziția nr.39 în statul de funcții, se transformă în post de bibliotecar, studii superioare, gradul profesional I.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 noiembrie 2018, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi conducerea Bibliotecii Judeţene „G.T.Kirileanu” Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 250

Din 31 octombrie 2018