ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei asocieri cu Fundația „FRIENDSHIP AMBASSADORS România” în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 21.471/2018 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza solicitării Fundației „FRIENDSHIP AMBASSADORS România”;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 21.471/2018 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (6), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:(1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Fundația „FRIENDSHIP AMBASSADORS România”, în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean, respectiv organizarea și desfășurarea celei de-a XXVIII-a ediții a Concursului Internațional de Interpretare Muzicală „Emanuel Elenescu”, care se va desfășura în intervalul 22-24 noiembrie 2018, în municipiul Piatra-Neamț.

 (2) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Fundația „FRIENDSHIP AMBASSADORS România”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Direcția  achiziții și logistică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, instituţiilor publice şi altor persoane interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 252

Din 31 octombrie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 252.PDF