ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind preluarea în administrarea directă a Consiliului Județean Neamț a unui tronson de drum județean în vederea efectuării unor lucrări de modernizare

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.221, alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 21.588/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 21.588/2018 al Direcției Investiții, Programe și Infrastructură Județeană și al Direcției de Management, Hotărârea Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamț nr.244/2018, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă preluarea din administrarea Consiliului Local al Orașului Tîrgu Neamț în administrarea directă a Consiliului Județean Neamț, a tronsonului de drum județean DJ 157G Tîrgu Neamț-Oglinzi-Răucești, situat între km. 0+000-3+000, pe perioada efectuării pe acesta a unor lucrări de modernizare.

Art.2: Direcția Investiții, Programe și Infrastructură Județeană și Direcţia de management vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 254

Din 31 octombrie 2018