ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind validarea majorării bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2018

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile 19, alin.(2) și ale art.82, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.848/2018 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale;

Examinând expunerea de motive nr.23.525/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.23.525/2018 al Direcţiei generale buget finanţe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (3), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se validează majorarea bugetului Județului Neamț pe anul 2018, astfel cum a fost aceasta aprobată prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean Neamț nr.567/2018 privind majorarea bugetului Județului Neamț pe anul 2018, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

P. PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 258

Din 21 noiembrie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 258.PDF