ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării unui proiect în domeniul protecției copilului de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.132, lit.”b” și ”e” și ale art.135, alin.(1), lit.”g” din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Deciziei privind finalizarea procesului de evaluare nr.80.936/2018 a Ministerului Fondurilor Europene;

              Examinând expunerea de motive nr.22.865/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 22.865/2018 al Direcției juridice și relații internaționale și al Direcției generale buget finanțe, adresa nr. 43.760/2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

               În temeiul dispoziţiilor art.91 alin. (5) lit. „a”, pct.2, alin.(6), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă participarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, la proiectul ”TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, proiect finanțat prin  Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, cu o valoare totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului de 2.657.162.612,32 lei, conform acordului de parteneriat prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă asigurarea în bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț a contribuției proprii în cadrul proiectului, în cuantum de 1.427.625,52 lei, pentru perioada 2019-2023.

Art.3: Direcția generală buget finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

P. PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 259

Din 21 noiembrie 2018

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 259.PDF