ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea costului mediu lunar/copil pentru contractarea de servicii sociale

pe anul 2018

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile  art.112, alin.(3), lit.”m” din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, ale art.5 din Hotărârea Guvernului nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, ale art.12, alin.(3) și (4) și ale art.53 din Ordonanța Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.2.966/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.4891/2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.2.966/2018 al Direcţiei Generale Buget Finanţe și al Direcției Juridice și Relații Internaționale,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit. ”a”, pct.2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă costul mediu lunar pe copil pentru contractarea de servicii sociale, valabil pe anul 2018, în cuantum de 1803,92 lei/lună/copil.

Art.2: Direcţia Generală Buget Finanţe, Direcția Juridică și Relații Internaționale, precum şi Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

p. PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 26

Din 28 februarie 2018