ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.252/2018 privind aprobarea unei asocieri cu Fundația „FRIENDSHIP AMBASSADORS România” în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.23.537/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza solicitării nr.117/2018 a Fundației „FRIENDSHIP AMBASSADORS România”;

              Văzând raportul de specialitate comun nr.23.537/2018 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

              În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (6), lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea lit.„a” a pct.4.1-„Obligațiile Consiliului Județean Neamț” de la  Cap.IV.„Obligațiile asociaților” din Acordul de asociere- anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.252/2018 privind aprobarea unei asocieri cu Fundația „FRIENDSHIP AMBASSADORS România” în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean, urmând ca aceasta să aibă conținutul:

„4.1. Obligaţiile Consiliului Judeţean Neamţ:

a. să pună la dispoziție, în mod gratuit, sala ”Calistrat Hogaș” a Consiliului Județean Neamț în intervalul 23-24 noiembrie 2018, pentru susținerea secțiunii de corzi și muzică de cameră, precum și pentru desfășurarea festivității de premiere și a Concertului de gală al finaliștilor pentru secțiunea Muzică clasică”.

Art.2: Direcția  achiziții și logistică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adițional la acordul de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, instituţiilor publice şi altor persoane interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

P. PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 261

Din 21 noiembrie 2018