ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de către Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.I, alin.(2), lit.„b” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.21.454/2018 a domnului Ionel Arsene, întocmită în baza solicitării nr.29.383/2018 a Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr.21.454/2018 al Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.97 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă achiziţionarea de către Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț de servicii juridice de consultanță, de asistenţă şi/sau de reprezentare, după caz, în vederea gestionării proiectului de investiții ”Lucrări de reparații capitale – Lucrări reabilitarea și modernizarea Secției de Pediatrie din cadrul SJU Piatra Neamț”, până la finalizarea investiției.

Art.2: Conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

P.PREȘEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 262

Din 21 noiembrie 2018