ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind organizarea evenimentului ”Târgul de Crăciun la Neamț” 2018

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.21.882/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 21.882/2018 al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă, al Direcţiei generale buget finanţe și al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.„b”, alin. (6), lit.„a” şi ”c” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  (1) Se aprobă organizarea de către Consiliul Județean Neamț, prin Centrul pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare” Neamț, a evenimentului ”Târgul de Crăciun la Neamț” 2018, manifestare de interes judeţean ce se va desfăşura în judeţul Neamţ, în perioada 7 decembrie 2018 – 5 ianuarie 2019.

(2) Suma necesară realizării evenimentului de la alin.(1) este de 350.000 lei și va fi asigurată din subvenții de la bugetul Județului Neamț și din venituri proprii ale Centrului pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare” Neamț.

(3) În mod corespunzător, se modifică anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 47/2018 privind aprobarea evenimentelor de turism pe care Consiliul Județean Neamț le organizează în anul 2018.

Art.2: (1) Se aprobă asocierea Județului Neamț, prin Consiliul Judeţean Neamţ cu Municipiul Piatra-Neamț, prin Consiliul Local al Municipiului Piatra Neamț în vederea realizării evenimentului prevăzut la art.1, alin.(1).

(2) Se aprobă modelul acordului de asociere conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Centrul pentru Cultură și Arte ”Carmen Saeculare” Neamț, Direcția de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă și Direcţia generală buget finanţe vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

              Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 263

Din 23 noiembrie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 263.PDF