ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor tarife din competenţa de aprobare a

 Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.24.009/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.24.009/2018 al Direcţiei Generale Buget Finanţe și al Direcției de Management, adresa nr.1218/2018 a Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare”, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.91, alin.(3), lit.c, alin.(4), lit.b, ale art.97 şi ale art.123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă tarifele de închiriere a căsuțelor, proprietate a Județului Neamț, ce vor fi utilizate în cadrul evenimentului ”Târgul de Crăciun la Neamț” 2018, organizat în intervalul 7 decembrie 2018- 5 ianuarie 2019, prin Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1): Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț și Direcția generală buget finanțe vor asigura măsurile pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

           (2): În termen de 15 zile de la finalul evenimentului ”Târgul de Crăciun la Neamț” 2018, Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț va transmite Consiliului Județean Neamț în vederea publicării pe site, o situație privind veniturile și cheltuielile evenimentului.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 264

Din 23 noiembrie 2018

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 264.PDF