ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2018-2022 și a Planului operațional pentru implementarea strategiei

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 112, alin.(3), lit.„a”, art.114, alin.(1) și art.117, alin.(1) și (2) din Legea asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.3, alin.(3), lit.„a” din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.23.135/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.44.412/2018 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 23.135/2018 al Direcţiei juridice și relații internaționale, avizul favorabil nr.15.042/2018 al Comisiei Județene privind Incluziunea Socială Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(5) lit.a), pct.2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2018-2022, prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:  Se aprobă Planul operațional pentru implementarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2018-2022, prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, Direcția Generală Buget-Finanțe, precum și Direcția Juridică și Relații Internaționale din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 265

Din 29 noiembrie 2018

  • anexa 2 la HCJ nr. 265.PDF