ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui acord de colaborare cu UAT Municipiul Piatra Neamț în vederea implementării și monitorizării Planului Local de Acțiune pentru Promovarea și Protejarea Patrimoniului Cultural în Municipiul Piatra Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 23.793/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.31.399/2018 a Primarului Municipiului Piatra Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 23.793/2018 al Direcției de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă și al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț nr.266/2018, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț nr. 302/2018, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. „b”, „c” și „e”, alin. (5) lit. „a”, pct. 4, alin. (6) lit. „c” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă încheierea unui acord de colaborare cu UAT Municipiul Piatra Neamț, în vederea implementării și monitorizării Planului Local de Acțiune pentru Promovarea și Protejarea Patrimoniului Cultural în Municipiul Piatra Neamț pentru perioada 2018-2023, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se împuternicește președintele Consiliului Județean Neamț să semneze acordul de colaborare prevăzut la art.1, precum si sa desemneze, prin dispoziție, două persoane (membru titular și membru supleant) care să facă parte din Comitetul de monitorizare pentru implementarea Planului Local de Acțiune pentru Promovarea și Protejarea Patrimoniului Cultural în Municipiul Piatra Neamț pentru perioada 2018-2023.

Art.3: Direcția de dezvoltare turistică și guvernanță corporativă, Direcția investiții, programe și infrastructură județeană și Direcția de management vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesaţi, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 266

Din 29 noiembrie 2018

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 266.PDF