ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.4, alin.(1) și art.12, alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.3, alin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

 Examinând expunerea de motive nr. 23.082/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 2.728/2018 a Teatrului Tineretului Piatra Neamţ;

 Văzând raportul de specialitate comun nr. 23.082/2018 al Direcției de Management și al Direcţiei Generale Buget Finanţe, nota de fundamentare nr.2.727/2018 a Teatrului Tineretului Piatra Neamț, Hotărârea nr.11/2018 a Consiliului administrativ al Teatrului Tineretului Piatra Neamț, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ– anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.70/2018 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Teatrului Tineretului Piatra Neamţ, cu modificările și completările ulterioare, în sensul transformării a două posturi de actor*, studii superioare, grad profesional II, din cadrul Compartimentului artistic, pozițiile nr.38 și nr. 39 în statul de funcții, în posturi de actor*, studii superioare, grad profesional I.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 decembrie 2018, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

Art.3: Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi conducerea Teatrului Tineretului Piatra Neamț vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 268

Din 29 noiembrie 2018