ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcții al Direcției de Administrare a Parcului

 Național Ceahlău

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.31, alin.(4) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr.23.664/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.824/2018 a Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău;

Văzând raportul de specialitate comun nr.23.664/2018 al Direcției de Management și al Direcţiei Generale Buget Finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 219/2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 decembrie 2018, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi conducerea Direcției de Administrare a Parcului Național Ceahlău vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 271

Din 29 noiembrie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 271.PDF