ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru unele obiective de investiții de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.23.856/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.23.856/2018 al Direcţiei investiții, programe și infrastructură județeană și al Direcției generale buget, finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (3) lit. ”f” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Realizarea măsurilor conform scenariu de securitate la incendiu în vederea obținerii Autorizației ISU la Complexul de servicii „Ion Creangă”, str. 1 Decembrie 1918, nr.68, Piatra Neamț, jud.Neamț, în valoare totală de 1.453.988,44 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 1.019.469,44 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 13 luni, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Conservarea, restaurarea și protecția clădirii „Casa Celibidache” în vederea valorificării patrimoniului cultural”, în valoare totală de 5.728.273,44 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 3.841.110,79 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 36 luni, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Montare centrală termică” la Complex de Servicii „Romanița” Roman”, în valoare totală de 24.884,56 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 6.049,57 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 4 luni, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de investiții de interes județean „Reabilitare-consolidare Pavilion Oncologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Piatra Neamț” în valoare totală de 7.359.061,64 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj în sumă de 4.729.538 lei (inclusiv TVA), cu o durată estimată de execuție de 14 luni, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Direcţia investiții, programe și infrastructură județeană și Direcţia generală buget finanţe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI 

 

Piatra Neamț

Nr. 273

Din 29 noiembrie 2018