ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei asocieri cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.18^1, alin.(2), lit.”f” din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 23.319/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr.2263 și nr.2314/2018 a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Neamț;

              Văzând raportul de specialitate comun nr. 23.319/2018 al Direcţiei generale buget finanţe, al Direcției de management şi al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

               Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

              În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.5, lit.„a”, pct.6, alin. (6) lit.„a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:(1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Neamț, în vederea organizării Galei ”Premierea celor mai buni sportivi din Județul Neamț”, acțiune ce va avea loc în data de 18 decembrie 2018, în sala ”Calistrat Hogaș” a Consiliului Județean Neamț.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 60.000 lei, în vederea realizării acțiunii de interes public de la alin. (1).

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI 

 

Piatra Neamț

Nr. 274

Din 29 noiembrie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 274.PDF