ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Alexandru cel Bun în vederea realizării unor lucrări de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art. 199, alin.(1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările șI completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.14.748/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 8906/2018 a primarului Comunei Alexandru cel Bun;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 14.748/2018 al Direcţiei Generale Buget Finanţe, Direcției de Management şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale,  adresa nr. 8862/2018 a Spitalului de Pneumoftiziologie Bisericani, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (5), lit.” a”, pct. 3,  alin. (6) lit.”a”şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Comuna Alexandru cel Bun, prin Consiliul Local al Comunei Alexandru cel Bun, în vederea realizării unor lucrări de interes public județean, respectiv efectuarea unor lucrări de reparații/reabilitare la Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acțiunii prevăzute la alin.(1), în cuantum de 150 mii lei.

 (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Comuna Alexandru cel Bun, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică și relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 278

Din 29 noiembrie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 278.PDF