ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al

Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.3, alin.(4) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale art.61, alin.(1), lit.„a” și art.64, alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.3697/2018 a domnului Ion Asaftei, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.3697/2018 al Direcției de management și al Direcției generale buget, finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

        Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ – anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.271/2017, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

a.                     funcția publică ocupată de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Serviciului buget și gestionare proiecte și programe al Direcției generale buget, finanțe, poziția 58 în statul de funcții, se transformă în consilier, clasa I, grad profesional superior;

b.                    funcția publică ocupată de consilier, studii superioare, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului unitatea de implementare a proiectelor și mediu al Direcției investiții, programe și infrastructură județeană, poziția 135 în statul de funcții, se transformă în consilier, clasa I, grad profesional asistent.

Art.2: Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data de 1 martie 2018, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate pentru anul 2018.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe și Direcția de management din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

p. PREŞEDINTE

VICEPREȘEDINTE

Ion ASAFTEI

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra Neamț

Nr. 28

Din 28 februarie 2018