ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dezmembrării unor imobile aflate în proprietatea

Județului Neamț

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.23.759/2018 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adreselor nr.45.123, nr.46.158 și nr.46.159/2018 ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr.23.759/2018 al Direcției de management și Direcției juridice și relații internaționale, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit.„c”, alin.(5), lit.„a”, pct.1 și 2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE: 

      

Art.1: Se aprobă dezmembrarea unui imobil (UAT Păstrăveni NC 468), proprietate publică a Județului Neamț, situat în incinta Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, în 7 loturi, astfel cum sunt acestea prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2: Se aprobă elaborarea unei documentații de actualizare a informațiilor tehnice urmată de dezmembrarea unui imobil (UAT Războieni NC 50042), proprietate publică a Județului Neamț, situat în incinta Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni, în 5 loturi, astfel cum sunt acestea prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă elaborarea unei documentații de actualizare a informațiilor tehnice urmată de dezmembrarea unui imobil (UAT Roman NC 51067), proprietate publică a Județului Neamț, situat în incinta Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Handicap Roman, în 2 loturi, astfel cum sunt acestea prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                                                      

Art.4: (1) Se aprobă suportarea din bugetul Județului Neamț a tuturor cheltuielilor necesare îndeplinirii tuturor formalităților de cadastru și de publicitate imobiliară, și se mandatează președintele Consiliului Județean Neamț să semneze, în numele și pentru Județul Neamț, actele notariale de dezmembrare.

(2) Direcția de management va lua măsurile ce se impun pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI

 

 

Piatra Neamț

Nr. 280

Din 29 noiembrie 2018

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 280.PDF