ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr.332/2017 privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare în domeniul protecției copiilor

 cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile art.6, lit.”e” din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 23.925/2018 a domnului Ionel Arsene, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 23.925/2018 al Direcţiei juridice și relaţii internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum și rezultatul votului secret consemnat în procesul – verbal nr. 24.512/2018;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit. ”a” pct.1 și 2, alin.(6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

    Art.1: Se aprobă modificarea alin.(3) al art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare în domeniul protecției copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale, în sensul desemnării, în locul domnului Valeriu Andrița, a doamnei Angela Conache-Gavriliu ca persoană responsabilă cu cooperarea interinstituțională și aplicarea Protocolui de colaborare în domeniul protecției copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale.

Art.2: Direcţia juridică și relaţii internaţionale va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidența lucrărilor consiliului județean și editarea monitorului oficial al județului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 282

Din 29 noiembrie 2018