ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii și plății cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile art.1, art.4 și art.46 din Ordonanța Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.6 din Statutul Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.4/2002 privind aderarea Consiliului Județean Neamț la Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România;

Examinând expunerea de motive nr.24.511/2018 a domnului Ionel Arsene, președintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită ca urmare a solicitării nr.568/2018 a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România;

Văzând raportul de specialitate comun nr.24.511/2018 al Direcţiei juridice și relații internaționale și al Direcției generale buget, finanțe, Hotărârile nr.4/2009 și, respectiv 4/2010 ale Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispozitiilor art.14, art.91, alin.(6), lit.„a” și „c” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă valoarea și plata cotizației datorată de Județul Neamț în calitate de membru al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, pentru anul 2018, în sumă de 77.676,39 lei.

Art.2: Direcţia juridică și relații internaționale și Direcția generală buget, finanțe vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților şi persoanelor interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor, evidenţa lucrărilor Consiliului Judeţean şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ionel ARSENE

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Bogdan BOSOVICI 

 

 

 

Piatra Neamț

Nr. 286

Din 13 decembrie 2018